Aktualni sastav

Vijeće predstavlja 1194 pripadnika makedonske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14).

Peti mandat

Dana 5. svibnja 2019. godine po peti put održani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema podacima Gradskog izbornog povjerenstva, u Gradu Zagrebu, od ukupno 1199 birača pripadnika makedonske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 170 birača, odnosno 14,18%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 170 birača, odnosno 14,18% i izabralo 25 člana Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba. Konstituirajuće sjednice vijeća izabranih na izborima 5. svibnja 2019. godine, održane su za devet vijeća nacionalnih manjina grada Zagreba, 7. lipnja 2019. godine u Gradskoj upravi. Sjednice je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina, sazvao gradonačelnik Milan Bandić. Između 25 vijećnika Vijeća makedonske nacionalne manjine, za predsjednika je izabran Blagoja Mirčevski a za zamjenicu predsjednika Tinka Barbutov Krsteva. Novi saziv Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba: 1. Goran Andonoski 2. Tinka Barbutov Krsteva 3. Olga Čiček 4. Nikolče Cvetanovski 5. Ivan Dimoski 6. Irinka Angelova-Popržan 7. Ljubinka Bambir 8. Zoran Bogdanovski 9. Naum Jovanoski 10. Elizabeta Planinić 11. Branko Ristovski 12. Katerina Zeković 13. Spomenka Demnieva 14. Stojče Kmetski 15. Jangel Malinov 16. Blagoja Mirčevski 17. Ana Golenko 18. Darko Radevski 19. Zorica Velinovska 20. Tode Čučukovski 21. Gordana Koleski 22. Daniel Lazov 23. Vlade Malečkov 24. Gordana Stojkov 25. Monika Kordić

Četrvti mandat

Dana 31. svibnja 2015. godine po četvrti put održani su izbori chiefessays.net za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema podacima Gradskog izbornog povjerenstva, u Gradu Zagrebu, evidentirano je ukupno 1.269 birača pripadnika makedonske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 49 birača, odnosno 3,86%, i izabralo 25 člana Vijeća makedonske nacinalne manjine Grada Zagreba. Konstituirajuće sjednice vijeća izabranih na izborima 31. svibnja 2015. godine, održane su za devet vijeća nacionalnih manjina grada Zagreba, 2. srpnja 2015. godine u Gradskoj upravi. Sjednice je na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina, sazvao gradonačelnik Milan Bandić. Između 25 vijećnika Vijeća makedonske nacionalne manjine, za essay writer predsjednika je po drugi put izabran Tome Apostoloski a za zamjenicu predsjednika Liljana Grujoska. Novi saziv Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagrba: 1. Tome Apostoloski 2. Elizabeta Petrovska 3. Renata Fürst 4. Liljana Grujoska 5. Orce Lambevski 6. Lazar Tošanov 7. Aleksandar Kačurov 8. Marija Georgieva-Petrić 9. Verka Gojić 10. Marjan Gigovski 11. Blagoj Šterjov 12. Đorđi Todorovski 13. Acko Veljanovski 14. Daniela Jovanova Ivanković 15. Cvetko Popovski 16. Vlade Malečkov 17. Trajan Petkovski 18. Goran Stojkovski 19. Violeta Šterjova 20. Katerina Zeković 21. Cvetanka Šestan 22. Slobodanka Lovenjak 23. Nedka Trkulja 24. Blagoja Mirčevski 25. Zlatka Šolaja

Treći mandat

Dana 10. srpnja 2011. po treći put su održani izbori za članove chiefessays.net vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Prema podacima Izbornog povjerenstva, u Gradu Zagrebu evidentiranu je ukupno 1449 birača makedonske nacionalnosti. Na izbore je izašlo ukupno 149 birača odnosno oko 10% upisanih birača i izabralo 23 člana Vijeća makedonske nacionalne manjine za Grad Zagreb, budući da su tri kandidata imala isti broj glasova (za preostala dva člana) Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku da se Vijeće može konstituirati i raditi sa 23 člana. Nakon toga, na poziv gradonačelnika Grada Zagreba, dana 07. rujna 2011. godine u Gradskom poglavarstvu održana je konstituirajuća sjednica na kojoj su verificirana 23 člana Vijeća na mandat od četiri godine, za predsjednika Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba izabran je gospodin Tome Apostoloski a za zamjenika predsjednika izabran je gospodin Orce Lambevski. Dana 22. rujna održana je druga sjednica Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba na kojoj je izabrano predsjedništvo, koje ima zajedno sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika ukupno pet essay writers članova i formirani su Odbori i Komisije kao stalna radna tijela Vijeća. Članovi Vijeća: 1. Tome Apostoloski – predsjednik 2. Orce Lambevski – zamjenika predsjednika 3. Lazar Tošanov – član predsjedništva 4. Liljana Grujoska – član predsjedništva 5. Renata Fürst – član predsjedništva 6. Verka Gojić 7. Vlade Malečkov 8. Anastas Saša Odžaklieski 9. Blagoja Mirčevski 10. Marija Georgieva-Petrić 11. Aleksandar Grozdanoski 12. Nikola Grozdanovski 13. Goran Stojkovski 14. Zoran Bogdanovski 15. Elizabeta Petrovska 16. Acko Veljanovski 17. Goran Koleski 18. Daniela Jovanova Ivanković 19. Kiril Jovev 20. Marjan Gigovski 21. Cvetko Popovski 22. Risto Sterjovski 23. Đorđi Todorovski

Drugi mandat

Da podsjetimo: prvi izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave u Hrvatskoj su održani 18. svibnja 2003. godine. Tada, mi Makedonci iz Zagreba smo izabrali prve članove našega Vijeća na mandat od četiri godine. Zapravo te su godine prošle jako brzo, te smo 17. lipnja 2007. godine, ponovno izašli na izbore za članove našega Vijeća u Zagrebu.

Zatim, na poziv gradonačelnika Grada Zagreba, g. Milana Bandića, u Gradskom poglavarstvu dana 29. kolovoza 2007. godine održali smo Konstitutivnu sjednicu Vijeća. Na sjednici su verificirana 23 člana Vijeća na mandat od četiri godine, a po drugi puta za predsjednika Vijeća izabrali smo g. Anastasa Sašu Odžaklieskog. Za zamjenika predsjednika  izabran je g. Stojan Trajkov. Članovi: Anastas Saša Odžaklieski, predsjednik Stojan Trajkov, zamjenik predsjednika Anka Rabuzin Liljana Dimova – Peternel Marija Georgieva – Petrić Tode Čučukovski Kalijana Dukić Violeta Matrakoska Orce Lambevski Mihail Ničota Renata Furst Goran Koleski Milutin Đorđevski Marjan Gigovski Blagoj Šterjov Nikola Grozdanovski Koril Jovev Verka Gojić Josipa Borščak Stojče Kmetski Marko Parizoski Antoaneta Štefančić Aleksandar Kačurov U međuvremenu, dana 12.11.2007. godine, Vijeće je održalo svoju drugu sjednicu na kojoj je izabralo članove Predsjedništva:  Anastas Saša Odžaklieski, predsjednik   Stojan Trajkov, zamjenik predsjednika   Marija Georgieva – Petrić, član   Verka Gojić, član   Goran Koleski, član  Na istoj sjednici Vijeće je donijelo Program rada i Financijski plan za 2008. godinu i izabralo članove radnih tijela Vijeća – odbore i komisije.

Prvi mandat

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 18. svibnja 2003. Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 9. srpnja 2003., a na poziv tadašnje gradonačelnice Grada Zagreba gđe Vlaste Pavić.

Konstituirajuću sjednicu je otvorio zamjenik gradonačelnice Grada Zagreba gosp. Stipe Tojičić. Konstituirajuća sjednica održana je u službenim prostorijama Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1. Prema objavljenim rezultatima gradskog izbornog povjerenstva verificirani su mandati sljedećih članova Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba: Za prvog predsjednika Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba izabran je Anastas Odžaklieski, a za zamjenika predsjednika izabran je Tome Apostoloski. Za prijedlog kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine izabran je bio gosp. Tomislav Zojčeski koji je kasnije i izabran za člana Savjeta za nacionalne manjine. Na žalost, gosp. Tomislav Zojčeski preminuo je nakon jedne godine mandata. Za administrativnu tajnicu Vijeća naknadno je izabrana gđa Anka Rabuzin. Članovi vijeća: Tome Apostolski Liljana Dirnova-Peternel Vančo Carev Kalijana Dukić Lena Đapić Renata Fürst Marjan Gigovski Nikola Grozdanovski Tomislav Grujoski Vita Huzjan Nikola Ilievski (preminuo 07./2005.) Vukašin Joveski(odustao od mandata)Slavica Koretić Slobodanka Lovenjak Mihail Ničota Anka Rabuzin Trajan Stefanovski Goran Stojkovski (odustao od mandata) Cvetanka Šestan Kostadinka Šimunić Blagoj Šterjov Kiril Tanatarec Lazar Tošanov Nikola Trajkoski

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba